Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en 31 dagen geldig. De prijzen zijn exclusief BTW.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Wanneer akkoord wordt gegeven op de offerte ontstaat er een overeenkomst. Dit akkoord kan gegeven worden via de mail, schriftelijk en telefonisch. Wanneer geen duidelijk akkoord is gegeven zal de overeenkomst ingaan vanaf het moment dat feedback wordt gegeven op een gemaakt ontwerp.
Wanneer verwarring ontstaan is over het ingaan van de overeenkomst dient dit duidelijk gemaakt worden tijdens het eerste feedback moment op een ontwerp, de opdrachtgever zal duidelijk moeten communiceren dat hij geen behoefte heeft aan de opdracht.

Artikel 2. Vroegtijdig beëindiging project
Wanneer een project voortijdig wordt beëindigd worden de gewerkte uren in rekening gebracht. Wanneer goederen / diensten zijn aangeschaft worden deze in rekening gebracht.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
Omgang drukwerk
Wanneer een opgeleverd ontwerp wordt gebruikt voor drukwerk, kan bij de drukkerij gevraagd worden om een proef / sample. Deze proef dient goedgekeurd te worden voordat de drukkerij de opdracht uitvoert.
Het opgeleverde ontwerp dient door de opdrachtgever geheel te worden gecontroleerd en goedgekeurd te worden.

Artikel 4. Portfolio
Opgeleverd werk mag gebruikt worden voor het portfolio van dardani concept, design & photography.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Auteurscorrecties
Ontwerpen met aangeleverde teksten en beeldmateriaal kunnen aangepast worden. Wanneer de aangeleverd teksten en beelden aangepast dienen te worden, geldt hiervoor een uurtarief.
Voordat de ontwerpen aangepast worden zal een schatting gemaakt worden van het aantal nodige uren.